KËRKESË PËR OFERTË

KËRKESË PËR OFERTË/ Durres, më 28.10.2021

Drejtuar: Subjekteve Hotel e Restorant në qytetin e Durrësit

Lënda: Kërkesë për Oferte

KËRKESË PËR OFERTË

KËRKESË PËR OFERTË

Durres, më 28.10.2021

Drejtuar: Subjekteve tregtues të pajisjeve kompjuterike

Lënda: Kërkesë për Oferte

KËRKESË PËR OFERTË

KERKESE PER OFERTE

Drejtuar: Subjekteve tregtare-markete

Lënda: Kërkesë për Oferte

Pages