Prej vitit 2012 Shoqata “Gender, Paqe e Siguri”  ngriti në Tushemisht inkubatorin  “Shtepia e duarve të arta” e financuar nga Bashkimi Europian.  Më tej, përmes projekteve financuar nga Swiss Contact, e së fundmi nga Regional Cooperation Council/BE janë organizuar panaire me qëllim promovimin e trashëgimisë kulturore në zonën e Tushemishtit.

Në këtë mënyrë është krijuar modeli shqiptar i fshatit artizanal, duke ringjallur traditën e punimit artizanal, produkteve ushqimore, veshjeve tradicionale. Tashmë është traditë organizimi i panaireve me produkte që prodhohen nga gratë artizane, duke zhvilluar më tej jo vetëm ekonominë familjare por duke promovuar kulturën, traditën dhe turizmin në këtë zonë.

Margarita është një ndër duarartat  tona, e  mbështetur prej fillimeve nga Projektet e Shoqatës dhe sot produktet e saj janë një vlerë e shtuar në biznesin social të “Shtëpisë të duarve të arta”.

Është e nevojshme që përmes politikave vendore e qëndore të  rriten  mundësitë për zhvillimin e inkubatorëve të artizanatit, mbështetjes së grave në funksion të kultivimit të identitetit historiko-kulturor dhe gastronomik.

Falenderojmë gazetarin Agim Pipa dhe Report Tv për promovimin e figurave të tilla, të grave të cilat përmes punës jo vetëm gjenerojnë të ardhura për gjithë familjen, por ruajnë traditën e trashëguar ndër breza:

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=onuK0gEITBU&t=244s

 

....

"HOUSE OF GOLDEN HANDS" SOCIAL BUSINESS

From 2012 the Association "Gender, Peace and Security" set up in Tushemisht the incubator "House of Golden Hands" funded by the European Union. Furthermore, through projects funded by Swiss Contact, and most recently by the Regional Cooperation Council / EU, fairs have been organized to promote cultural heritage in the Tushemisht area.

In this way, the Albanian model of the artisanal village was created, reviving the tradition of handicrafts, food products, traditional clothing. It is now a tradition to organize fairs presenting products produced by artisan women, further developing not only the family economy but also promoting culture, tradition and tourism in the area.

Margarita is one of our handicrafts, supported from the beginning by the Projects of the Association and today its products are an added value in the social business of the "House of Golden Hands".

It is necessary through local and central policies to increase opportunities for the development of handicraft incubators, supporting women in order to cultivate historical-cultural and gastronomic identity.

We thank the journalist Agim Pipa and Report Tv for promoting such figures, women who through work not only generate income for the whole family, but preserve the tradition inherited between generations:

▶youtube.com/watch?v=onuK0gEITBU