Në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizimit Kundër Dhunës me Bazë Gjinore, Shoqata "Gender Paqe e Siguri" zhvilloi më 8 dhjetor një fushatë ndërgjegjësuese në shkollën "Dom Nikollë Kaçorri" në Njësinë Administrative nr. 6, Durrës, ku në fokus të aktivitetit ishte dhuna në familje dhe dhuna me bazë gjinore.

Aktiviteti u zhvillua ne kuadër të Projektit "Qendra Sociale për Gra dhe Vajza" mbështetur nga AWEN-Albanian Women Empowerment Network/Sida.

……

 

ACTIVITY IN SCHOOLS FOR THE 16 DAYS OF ACTIVITY AGAINST VIOLENCE CAMPAIGN

Within the framework of 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, the Association "Gender Peace and Security" held today an awareness campaign at "Dom Nikollë Kaçorri" high school in Administrative Unit No. 6, Durrës, where the focus of this activity was domestic violence and gender-based violence.

The activity took place in the framework of the Project "Social Center for Women and Girls" supported by AWEN-Albanian Women Empowerment Network / Sida.