Global Guy Talk

 

 

 

 

 

Më 20 nëntor 2020, u zhvillua një takim në Durrës në kuadër të fushatës #GlobalGuyTalk #BurrateDjemtëFlasin. Pjesëmarrësit ishin një grup djemsh dhe burrash të cilët biseduan mes tyre rreth të qenit burrë në shoqërinë tonë, “egos së burrave”, sterotipeve gjinore dhe pasojave që këto stereotipe kanë tek vetë djemtë e burrat dhe e gjithë shoqëria.

“Gruaja arrin të luaj rol dhe është një faktor për të arritur qëllimet.”

“Edukimi që në moshat e reja nuk është i fokusuar drejt krijimit të një mashkulli i cili arrin të bëj dallimin mes të mirës dhe të keqes”.

Këto ishin disa prej mendimeve që u ndanë në këtë diskutim.

Lefter Çipa, një nga lehtësuesit e bisedës ka një mesazh për të gjithë:

▶fb.watch/v/1qYcS8Zly/

….

On November 20, 2020, a meeting took place in Durrës within the framework of the #GlobalGuyTalk #BurrateDjemtëFlasin campaign. The participants were a group of boys and men who talked to each other about being a male in our society, the "male ego", gender stereotypes and the consequences that these stereotypes have on boys and men themselves and society as a whole.

"A woman manages to play a role and is an important factor in achieving goals."

"Education at a young age is not focused on creating a man who manages to distinguish between good and evil."

These were just some of the thoughts that were shared in this discussion.

Here is what one of the facilitators, Lefter Çipa has to say to all of us:

▶fb.watch/v/1qYcS8Zly/