një 8 mars ndryshe

 

 

 

 

 

Vrisni mentalitetin, jo gruan! Në 2 muajt e parë të vitit 2020, 7 gra kanë humbur jetën si pasojë e dhunës të ushtruar nga ish/bashkëshortët, dy prej këtyre viktimave në qytetin e Durrësit.Dhuna ndaj grave dhe vajzave vazhdon të jetë një ndër sfidat më të mëdha në ditët e sotme. Prandaj më 8 mars në Ditën Ndërkombëtare të Gruas u zhvillua aktiviteti i hapur “Një 8 Mars Ndryshe.” Në Shqipëri kjo njihet rëndomtë si dita e nënës, si dita kur burrat dhe djemtë “lejojnë” që nënat dhe bashkëshortet e tyre të mund të dalin për të festuar.

Edhe për sa kohë duhet festuar, kur ndërkohë vajzave dhe grave vazhdojnë t’u mohohen shumë të drejta? Edhe për sa kohë duhet festuar, kur dhuna në familje vazhdon të jetë në nivele të larta në familjet tona? Edhe për sa kohë duhet të hështim, kur të shtëpia ngjitur dëgjojmë tonë të larta të zërit?

Gjatë periudhës së pandemisë Covid-19, janë gratë dhe vajzat ato që vuajnë me tepër efektet negative të saj, punët e shtëpisë, shkurtimet e vendeve të punës, uljen e pagave, për ti shtuar këtu edhe dhunën.

Ne zgjodhëm që përmes fletëpalosjeve dhe protestave të ndërgjegjësonim qytetarët se 8 Marsi nuk është ditë feste, por është dita në të cilën është e nevojshme të bashkohemi për të kërkuar respektimin e të drejtave sociale për gratë dhe vajzat. Sot vajzat dhe gratë po dhunohen psikologjikisht, duke i shkaktuar trauma, duke i bërë të humbin besimin në vete, duke synuar nënshtrimin e bindjen pa kushte.

               Alex Seitaj, Iva Tico, Erjona Rusi, Ina Gjonci, Nilsa Hysi, Aulona Musta kanë një mesazh për të gjithë:

▶facebook.com/gruajapaqjasiguria/posts/1784223475089445

Falenderojmë Ora News për raportimin e bërë mbi aktivitetin:

▶youtube.com/watch?v=uSrOE4k0eng

Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit që vendosën të na bashkohen në këtë aktivitet:

▶facebook.com/watch/?v=768309760769190

https://www.facebook.com/watch/?v=473381013696152

Për më tepër mbi situatën e dhunës ndaj vajzave dhe grave në Shqipëri mund të lexoni artikullin e shkruar nga Isa MYZYRAJ:

historiaime.al/ndodhi-sot/dhune-shtypje-partiarkalizem/

……

 

A DIFFERENT MARCH 8

Kill the mentality, not the woman! In the first 2 months of 2021, 7 women lost their lives as a result of violence from their ex/spouses, two of these victims in the city of Durrës.

Violence against women and girls continues to be one of the biggest challenges today. That is why on March 8, on International Women's Day, the open activity "An 8 March Different" took place. In Albania this is commonly known as Mother's Day, as the day when husbands and sons "allow" their mothers and wives to go out to celebrate.

On March 8, on the International Women's Day, the open activity "A Different March 8" took place. In Albania this is commonly known as Mother's Day, as the day when husbands and sons "allow" their mothers and wives to go out to celebrate. For how long should we celebrate, when girls and women continue to be denied their rights? For how long should we celebrate, when domestic violence continues to be at high levels in our families? For how long should we be silent, when next door we hear loud yelling?

During the period of the Covid-19 pandemic, it was women and girls who suffered the most from its negative effects: housework, job cuts, wage cuts, and on top of that, violence.

Today, we chose to make the citizens aware through leaflets and protests that March 8 is not a holiday, but it is a day on which it is necessary to unite to demand respect for social rights for women and girls.

Alex Seitaj, Iva Tico, Erjona Rusi, Ina Gjonci, Nilsa Hysi, Aulona Musta have a message to share:

▶facebook.com/gruajapaqjasiguria/posts/1784223475089445

We thank Ora News for the reporting on the activity:

▶ youtube.com/watch?v=uSrOE4k0eng

We thank all the participants who decided to join us in this activity:

▶facebook.com/watch/?v=768309760769190

▶facebook.com/watch/?v=473381013696152

For more on the situation of violence against girls and women in Albania you can read the article written by Isa MYZYRAJ:

historiaime.al/ndodhi-sot/dhune-shtypje-partiarkalizem/