Më 27 Janar 2021, në Durrës, AWEN në bashkëpunim me Shoqatën “Gender, Paqe, Siguri” dhe Bashkinë Durrës organizoi një sesion mentorimi me stafin e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Bashkia Durrës, lidhur me “Zbatimin e Planeve të Integrimit Socio – Ekonomik për viktimat e dhunës në familje apo të formave të tjera të dhunës.”

Sesioni u zhvillua në kuadër të Projektit ‘Mbështetja e bashkive në analizimin dhe adaptimin e modeleve/skemave të reja për integrimin socio – ekonomik për viktimat e DHBGJ –DHF, si pjesë e Programit të Përbashkët të OKB-së “Fund Dhunës ndaj Grave”, financuar nga Qeveria Suedeze dhe zbatuar nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë.

……

 

MENTORING SESSION WITH THE MUNICIPALITY OF DURRËS

On January 27, 2021, in Durrës, AWEN in cooperation with the Association "Gender, Peace, Security" and the Municipality of Durrës organized a mentoring session with the staff of the Directorate of Social Services, Municipality of Durrës, regarding the “Implementation of Socio-Economic Integration Plans for victims of domestic violence or other forms of violence.”

The session was held in the framework of the Project 'Support to municipalities in analyzing and adapting new models / schemes for socio-economic integration for victims of GBV-DV, as part of the UN Joint Program "End Violence Against Women”, funded by the Swedish Government and implemented by UNDP, UN Women and UNFPA, in cooperation with the Government of Albania.