Studentët e universitetit , Universite Gustave Eiffel dhe Universite Paris-Est Creteil (UPEC)  dhe me mbështetjen e  Shoqatës “Gender, Paqe e Siguri”  organizuam fokus grupin pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”  për të diskutuar për të drejtat e grave dhe fuqizimin e tyre. Studentët e pranishëm diskutuan në lidhje me faktorët që gjenerojnë dhunë dhe rolin e gruas në shoqërinë shqiptare.

 

Students from Universite Gustave Eiffel and Paris-Est CreUniversité Paris-Est Creteil (UPEC), with the support of the organization organised a focus group to discuss about women’s rights and their empowerment. The students had a conversation on the role of women in Albanian society and violence against women in Albania.