Është zhvilluar takimi i rradhës ndërgjegjësues me fokus dhunën në familje dhe atë me bazë gjinore me nxënësit e shkollës së mesme të Përgjithshme “Naim Frashëri” Durrës.  Përmes këtij takimi u synua rritja e ndërgjegjësimit të të rinjve mbi fenomenin e dhunës dhe nxitja e marrjes së veprimeve të përbashkëta për parandalimin e saj. Të rinjtë u inkurajuan të raportojnë çdo formë dhune dhe të bëhën pjesë e aktiviteteve që synojnë parandalimin e dhunës. Ky aktivitet u realizua nga Shoqata “Gender, Paqe e Siguri” në kuadër të projektit “Adresimi i dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore në Bashkinë Durrës dhe Njësinë Administrative Ishëm”.

 

The next awareness meeting focused on domestic and gender-based violence was held with the students of "Naim Frashëri" High School in Durrës.

The aim of this event was to increase the awareness of young people on the phenomenon of violence. Young people were encouraged to report any form of violence and become part of activities aimed at preventing violence.

Youths were encouraged to report any form of violence and become part of activities aiming at preventing violence.

This activity was organised by Association "Gender, Peace and Security" in the frame of the project "Addressing domestic violence and gender-based violence in Durrës Municipality and Ishëm Administrative Unit