AWEN-Albanian Women Empowerment Network, pjesë e të cilës është dhe SHGPS, organizoi një tryezë konsultuese lidhur me “Zbatimin e Planeve të Integrimit Socio-Ekonomik për viktimat e dhunës në familje apo formave të tjera të dhunës.” Ky plan vë fokusin në ri/integrimin socio-ekonomik të grave dhe vajzave të dhunuara, në fushat e:

•             fuqizimit ekonomik (të drejta pronësie, punësim dhe formim profesional);

•             strehimit;

•             arsimimit;

•             kujdesit social.

U prezantua raporti "Baseline" lidhur me shërbimet dhe programet ekzistuese në mbrojtje të viktimave të dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore. Në këtë takim u prezantua dhe modeli i suksesshëm i paketës së shërbimeve në ndihmë të këtij target group. Dokumentat e prezantuara do të jenë bazë për përditësimin e planit të ri të barazisë gjinore për Bashkinë Durrës 2021-2023.

…..

 

 

CONSULTING ROUNDTABLE

AWEN-Albanian Women Empowerment Network, of which SHGPS is a part, organized a consultation roundtable on "Implementation of Socio-Economic Integration Plans for Victims of Domestic Violence or Other Forms of Violence." This plan focuses on the socio-economic reintegration of abused women and girls in the areas of:

• economic empowerment (property rights, employment and vocational training);

• housing;

• education;

• social care.

The "Baseline" report was presented regarding the existing services and programs for the protection of victims of domestic violence and gender-based violence. In this meeting was presented the successful model of the service package to help this target group. The presented documents will be the basis for updating the new gender equality plan for the Municipality of Durrës 2021-2023.