• 2019, “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”
 • Financuar nga : AWEN/SIDA
 • Qëllimi: Të kontribuojë në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të grave dhe vajzave me probleme sociale si dhe ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe ligjore për viktimat e dhunës në familje”.
 • Vendi i implementimit të projektit: Qarku Durrës
 • Afati kohor: Janar 2019-Dhjetor 2021

 

 • 2019 - “ Rezoluta 1325 – Të drejtat e grave  nga koncepti në realitetin shqiptar”
 • Financuar: FGE/ UN Women
 • Qëllimi: Lobimi dhe avokimi për hartimin dhe miratimin e Planit Kombetar të Veprimit. Ngritja dhe konsolidimi i koalicionit ” Gratë Siguri Paqe”  për monitorimin e NAP dhe ndërgjegjësimin në lidhje me Planin Kombëtar të Veprimit. 
 • Vendi i implementimit të projektit: Në të gjithë Shqipërinë
 • Afati kohor: Mars 2018 – shtator 2019

 

 • 2019,  “Këshillim drejt Punësimit”
 • Financuar: Swisscontact
 • Qëllimi: Integrimi i të rinjëve në tregun e punësimit dhe nxitje drejt punësimit duke ofruar kurse profesionale.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor:  shkurt 2019- dhjetor 2019.

 

 • 2019,  “Giz”
 • Financuar: Giz / Swisscontact
 • Qëllimi: Integrimi i emigrantëve  të rikthyer nga vendet e BE  në tregun e punës nëpërmjet  ciklit të këshillimit  dhe kurseve profesionale me qëllim punësimin dhe vëtëpunësimin e tyre.
 •  Vendi i implementimit të projektit: Durrës, Vlorë, Berat dhe Pogradec.
 • Afati kohor:  shkurt 2019- gusht 2020.

 

 • 2018, ”Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”
 • Financuar: AWEN/SIDA
 • Të kontribuojë në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të grave dhe vajzave me probleme sociale si dhe ofrimin e shërbimeve psikologjike dhe ligjore për viktimat e dhunës në familje”.
 • Vendi i implementimit të projektit: Qarku Durrës
 • Afati kohor: Janar 2018-Dhjetor 2018

 

 • 2017, “Qendra Komunitare për fëmijët vulnerabël të Spitallës"
 • Financuar: BE (Save the children/Terre Des Hommes)
 • Qellimi: Ofrimi i shërbimeve të specializuara për fëmijët në rrezik , në situatë rruge  dhe / ose viktima të trafikimit dhe shfrytëzimit;
 • Vendi i implementimit të projektit: Qendra Komunitare Spitallë.
 • Afati kohor: Qershor 2017-Qershor 2018

 

 • 2017, “Giz”
 • Financuar: Giz / Sisscontact
 • Qëllimi: Integrimi i emigrantëve  të rikthyer nga vendet e BE  në tregun e punës nëpërmjet  ciklit të këshillimit  dhe kurseve profesionale me qëllim punësimin dhe vëtëpunësimin e tyre.
 •  Vendi i implementimit të projektit: Durrës, Berat , Kuçovë, Fier .
 • Afati kohor:  dhjetor  2017- shtator  2018

 

 • 2016, “Qendra Sociale për Gra dhe Vajza”
 • Financuar: AWEN/SIDA
 • Qëllimi: Të kontribuojë në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të grave dhe vajzave me probleme sociale si dhe ofrimin e shërbimeve direkte psikologjike dhe ligjore për viktimat e dhunës në familje”.
 • Vendi i implementimit të projektit: Qarku Durrës
 • Afati kohor: 2015-2018

 

 • 2015, “Rezoluta 1325-Të drejtat e Grave nga koncepti në realitetin Shqiptar”.
 • Financuar: FGE, Ambasada Hollandeze
 • Qëllimi: Të kontribojë në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të grave në Shqipëri duke rritur ndërgjegjësimin dhe advokuar për zhvillimin dhe zbatimin e legjislacionit vendas dhe atij ndërkombëtar.
 • Vendi i implementimit të projektit: Tirane, Lezhe, Shkodër, Berat, Vlorë, Kukës, Elbasan, Korcë, Durrës.
 • Afati kohor: Nëntor 2015-Shkurt 2018

 

 • 2014-2018 “Këshillim drejt  Punësimit”
 • Financuar: Swisscontact
 • Qëllimi: Integrimi i të rinjëve në treg dhe nxitja e punësimit duke ofruar kurse profesionale.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor: 2014-2018

 

 • 2014, “Qëndra Sociale për Gra dhe Vajza”
 • Financuar: Kvinna Till Kvinna
 • Qëllimi:Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të grave në qytetin e Durrësit.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor: Janar 2013-Gusht 2014

 

 • 2013, “ Të rinjtë e disavantazhuar të zonave periferike, kandidatë tërheqës në tregun e punës”.
 • Financuar: AMSHC
 • Qëllimi: “Aftësimi i të rinjve të disavantazhuar nga Spitalla dhe P.Romano për të kapërcyer barrierat e punësimit dhe rritur mundësit e tyre të përfshirjes në tregun e punës”.
 • Vendi i implementimit të projektit: Spitallë P.Romano, Durrës
 • Afati kohor: Prill 2013- Mars 2014

 

 • 2013, “Qëndra Sociale për Gra dhe Vajza”
 • Financuar: Kvinna Till Kvinna
 • Qëllimi: Parandalim dhe reduktim i dhunës në familje nëpërmjet forcimit dhe zbatimit të ligjit.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor: Janar – Dhjetor 2013

 

 • 2012,“Fuqizimi i grave në zonat turistike përmes prodhimit artizanal”
 • Financuar: BE
 • Qëllimi: Të kontribuojë në promovimin e rritjes së qëndrueshme ekonomike dhe atraktivitetit të Rajonit Shqiptar të Korçës dhe të rajonit të FYROM-it në Strugë, në mënyrë që të shfrytëzohen më mirë kapacitetet e tyre socio-ekonomike dhe kulturore, potencialet në ndjekjen e zhvillimit rajonal dhe lehtësimin e bashkëpunimit ndërkufitar.
 • Vendi i implementimit të projektit: Qarku Korcë, Strugë
 • Afati kohor: Maj 2012 - Tetor 2013

 

 • 2012,  ” Projekti "Zhvillimi dhe Integrimi i Sistemeve të Mirëqënies në drejtim të një Sistemi Mix të Mirëqenies të menaxhuar lokalisht në Zonën e Adriatikut", mbështetur nga IPA Adriatik dhe Administrata e Mirëqenies së Adriatikut, gjatë një periudhe 4 vjeçare. 
 • Financuar: IPA
 • Qëllimi: Zhvillimi dhe integrimi i sistemit të mirëqënies
 • Vendi i implementimit të projektit: Qarku Durrës
 • Afati kohor: 2012-2016

 

 • 2012, “Këshillim drejt  Punësimit”
 • Financuar: Swisscontact
 • Qëllimi: Integrimi i të rinjve në treg dhe nxitja e punësimit duke ofruar kurse profesionale”
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor: 2012-2014

 

 • 2012, “Qëndra Sociale për Gra dhe Vajza”
 • Financuar: Kvinna Till Kvinna
 • Qëllimi: Ofrimi i shërbimeve ligjore e psikologjike për viktimat e dhunës në familje si dhe fuqizimi i tyre.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor: Janar – Dhjetor 2012

 

 • 2012, “Klinika ligjore-sociale për mbështetjen e grave dhe vajzave viktima të dhunës në familje dhe grupeve në risk”
 • Financuar: AMSHC
 • Qëllimi: Krijimi dhe funksionimi i një klinike ligjore-sociale për mbështetjen e grave dhe vajzave viktima të dhunës në familje dhe grupeve në risk në Qarkun e Durrësit.
 • Vendi i implementimit të projektit: Qarku Durrës
 • Afati kohor:  23 Janar 2012- 22 Mars 2013

 

 • 2011, “Krijimi i themeleve të një demokracie të fortë ndërmjet avokatëve lokalë”
 • Financuar: Ambasada Amerikane
 • Qëllimi: Krijimi i themeleve të një demokracie të fortë ndërmjet avokatëve lokalë
 • Vendi i implementimit të projektit: Shijak, Maminas, Katund i Ri.
 • Afati kohor: Qershor 2010-Mars 2011

 

 • 2011, “Qëndra Sociale për Gra dhe Vajza”
 • Financuar : Kvinna Till Kvinna
 • Qëllimi: Ofrimi i shërbimeve ligjore, psikologjike dhe mjeksore për viktimat e dhunës në familje.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor:  1-vit
 • 2010, “Qëndra Sociale për Gra  dhe Vajza”
 • Financuar: Kvinna Till Kvinna
 • Qëllimi: Ofrimi i shërbimeve ligjore, psikologjike dhe mjeksore për viktimat e dhunës në familje
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor:  Janar- Dhjetor 2010

 

 • 2009, “Projekt mbi rritjen e pjesëmarrjes së gruas në proçesin e votimit”
 • Financuar: Ambasada Hollandeze
 • Qëllimi: Rritja e pjesëmarrjes së gruas në proçesin e votimit. Një hap drejt demokracisë.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor:  Prill- Gusht 2009

 

 • 2007, “Qëndra Komunitare Spitallë”
 • Financimi: Europe Aide & Coss Marche, në bashkëpunim me Bashkinë dhe Drejtorinë Arsimore Durrës.
 • Qëllimi: Forcimi i rolit të OJF-ve në Durrës, si një mënyrë për të përmirësuar cilësinë e jetës së komunitetit, përmes integrimit të shoqërisë dhe rritjen e ndërgjegjësimit qytetar rreth problemeve zhvillimore.
 • Vendi i implementimit të projektit: Spitallë
 • Afati kohor:  Nëntor 2007-Nëntor 2010

 

 • 2009, “Qendra sociale për Gra dhe Vajza”
 • Financuar: Kvinna Till Kvinna
 • Qëllimi:Rritja e ndërgjegjësimit të grave rreth aftësive reale që ato posedojnë për përmirësimin e situatës së përgjithshme në familje dhe shoqëri.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës, Shijak, Manëz
 • Afati kohor:  1-vit

 

 • 2008, “Reduktimi i dhunës në familje, ofrimi i shërbimeve ligjore për viktimat e dhunës në familje”
 • Financuar: SCD ( Ambasada Zvicerrane)
 • Qëllimi: “Reduktimi i rasteve të dhunës në familje, përfaqësimi i grave në gjykatë lidhur me çështjet e divorcit për shkak të dhunës në familje.”
 • Vendi i implementimit të projektit:  Qarku Durrës
 • Afati kohor:  1-vit

 

 • 2008, “Fushatë  Ndërgjegjësuese kundër Dhunës në Familje”
 • Financuar: UNFPA
 • Qëllimi: Ndërgjegjësim mbi shkaqet, pasojat e dhunës në familje
 • Vendi i implementimit të projektit:  Sukth, Manëz, Maminas, Katund i Ri, Shijak
 • Afati kohor:  25 Nëntor -10 Dhjetor 2008

 

 • 2008, “Qendra Sociale për gra dhe vajza 2008”.
 • Financuar: Kvina Till Kvina (SIDA)
 • Qëllimi: Rritja e statusit të gruas në shoqëri
 • Vendi i implementimit të projektit:  Qarku Durrës
 • Afati kohor:  1-vit

 

 • 2008, “Hapja e zyrës së Barazise Gjinore, në Bashkinë Durrës.
 • Financuar: USAID
 • Qëllimi: Hapja e zyrës së barazisë gjinore në zyrën e Bashkis Durrës.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor: 2018

 

 • 2008, “ Ndërhyrje afat shkurtër për të shpërngulurit e Gërdecit”
 • Financuar: Soros
 • Qëllimi: Lehtësimi i gjëndjes së të shpërngulurve të zonës së Gërdecit.
 • Vendi i implementimit të projektit:  Gërdec
 • Afati kohor:  Prill 2008-Maj 2008

 

 • 2007, “Rritja e pjesëmarrjes së komunitetit rural në vendimmarrje lokale”
 • Financuar :  BTD ( Balkan Trust for Democracy)
 • Qëllimi : Rritja e mundësive për komunitetin e zonave rurale që të marrin pjesë në proçeset demokratike  për një qeverisje efektive dhe transparente, me qëllim përmbushjen e nevojave të komunitetit.
 • Vendi i implementimit të projektit:  Bashkia Shijak, Bashkia Manëz, Bashkia Sukth dhe komuna Maminas.
 • Afati kohor: 2007-2008

 

 • 2006, “ Shkolla Verore”
 • Financuar : Ambasada Norvegjeze
 • Qëllimi : Ndërgjegjësimi i të rinjve të zonës Spitallë dhe P.Romano mbi fenomenin e trafikimit, shkaqet dhe pasojat e tij.
 • Vendi i implementimit të projektit: Spitallëdhe P.Romano, Durrës
 • Afati kohor: Korrik- Gusht 2006

 

 • 2006, “Përfshirja e komunitetit, një domosdoshmëri në proçesin e zhvillimit në zonën e Spitallës dhe P.Romanos”
 • Financuar: Soros
 • Qëllimi: Rritja e angazhimit të antarëve të komunitetit të lagjes 15 në zonat informale Spitallë, Tre Çezmat dhe P.Romano si dhe bashkepunimin e vazhdueshëm midis tyre në mbrojtje të interesave të komunitetit.
 • Vendi i implementimit të projektit: Spitallë, Tre Çezmat dhe P.Romano, Durrës
 • Afati kohor: Qershor 2006- Nëntor 2006

 

 • 2005, “ Qëndra e këshillimit për gra dhe vajza 2005”
 • Financuar : Kvinna Till Kvinna / SIDA
 • Qëllimi : Ndërgjegjësimi i opinionit publik, veçanërisht  i grave dhe vajzave për dhunën në familje. 
 • Vendi i implementimit të projektit:  Qarku Durrës
 • Afati kohor: 2005

 

 • 2004, “Integrimi i të rinjëve të zonës të P.Romanos dhe Spitallës në jetën social-ekonomike të qytetit të Durrësit”.
 • Financuar: Soros
 • Qëllimi: Përmirërsimi i aftësive jetësore të të rinjëve të Spitallës dhe P.Romanos me qëllim integrimin e tyre në jetën social-ekonomike dhe kulturore të qytetit.
 • Vendi i implementimit të projektit: Spitallë, Porto Romano, Durrës
 • Afati kohor: Nëntor 2004- Prill 2005

 

 • 2003, “Integrimi i të ardhurëve në jetën sociale dhe kulturore të Durrësit”
 • Financuar: Soros
 • Qëllimi: Lehtësimi i integrimit të të ardhurëve në jetën social-kulturore të qytetit”
 • Vendi i implementimit të projektit: Spitallë, Porto Romano, Durrës.
 • Afati kohor: Dhjetor 2002-Maj 2003

 

 • 2003, “Qëndra e Këshillimit për Gra dhe Vajzat”
 • Financuar: Kvinna Till Kvinna
 • Qëllimi: Krijimi i një qëndre këshillimi mbi fenomenin e dhunës në familje.
 • Vendi i implementimit të projektit: Në Qytetin e Durrësit, zonat periferike dhe fshatrat.
 • Afati kohor: 1-vit

 

 • 2002, “Trajnim për të drejtat e grave dhe dhunën në familje”
 • Financuar: Ambasada Hollandeze
 • Qëllimi: Informimi dhe ndërgjegjësiumi i opinionit publik mbifenomenin e dhunës në familje dhe të drejtat e grave.
 • Vendi i implementimit të projektit: Në Qytetin e Durrësit, zonë periferike dhe fshatrat.
 • Afati kohor: 2002-2003

 

 • 2002, “Fushata ndërgjegjësimi mbi antitrafikimin në zonat  rurale të Qarkut Durrës.
 • Financuar: Ambasada Amerikane
 • Qëllimi: Ndërgjegjësim i opinionit publik për  banorët e 6 komunave të qarkut Durrës mbi trafikimin, shkaqet, pasojat dhe mënyrat e parandalimit.
 • Vendi i implementimit të projektit: 6 Komunat e qarkut Durrës
 • Afati kohor: Prill 2002-Shtator 2002

 

 • 2001, “Qendra e Këshillimit për Gra dhe Vajza”
 • Financuar: NPA
 • Qëllimi: Ofrimi i shërbimeve sociale për gratë e dhunuara.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor: 1-vit

 

 • 2001, “Ndihmë sociale për të moshuarit e vetmuar” 
 • Financuar: Banka Botërore
 • Qëllimi: Ofrimi i shërbimit në famlje nëpërmjet asistencës mjekësore dhe psikosociale për të moshuarat e vetmuara në qytetin e Durrësit.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor: 1-vit

 

 • 2001,“Shoqëria Civile në ndihmë të moshës së tretë”
 • Financuar: IRC
 • Qëllimi: Mbështetje dhe integrimi i të moshuarve me probleme sociale nëpërmjet ndihmës konkrete të specialisteve dhe aktiviteteve kulturore dhe krijuese.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor: 1-vit

 

 • 2000- “Fillimi i nje biznesi të vogël për gratë e qytetit të Durrësit” 
 • Financuar: SNV
 • Qëllimi: Rritja e kualifikimit profesional dhe aftësive menaxhuese të grave për një biznes të vogël.
 • Vendi i implementimit të projektit: Durrës
 • Afati kohor: 1-vit