Shoqata e Grave me Probleme Sociale është krijuar në krizën e Kosovës më 1998, si një nevojë emergjente për mbështetje ndaj popullatës kosovare. Gjatë periudhës 1998-2004, fokusi i punës së shoqatës ishte zbutja e problemeve sociale me grupet vulnerabël të grave në qarkun e Durrësit. Falë punës dhe  sukseseve të arritura, në vitin 2004 shoqata u vlerësua nga Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale  me Liçensën e Ofrimit të Shërbimeve Sociale për grupet vulnerabël.
Shoqata e Grave me Probleme Sociale, sot Shoqata “Gratë,  Paqja, Siguria”, është një organizatë jofitimprurëse që vepron në të gjithë Shqipërinë. Ajo synon të promovojë barazinë gjinore në shoqëri dhe të mbrojë të drejtat e grave të margjinalizuara në të gjithë vendin. 
Gjatë dy dekadave,  Shoqata  “Gratë, Paqe e Siguri “  ka advokuar dhe lobuar në përmirësimin e kuadrit ligjor, institucional dhe politik në lidhje me të drejtat e grave në Shqipëri, duke i nxitur autoritetet qeveritare të sigurojnë mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të grave në nivel kombëtar. SHGPS ka dhënë ndihmesën e saj në ofrimin e shërbimeve në nivel komunitar, atje ku janë përfituesit dhe lindin nevojat e tyre, për të mbështetur dhe ndihmuar gratë me probleme sociale, familjet e tyre dhe komunitetin ku ato jetojnë. Gjithashtu ka mbështetur viktimat e dhunës në familje dhe ata në rrezik me shërbime të drejtpërdrejta, duke përfshirë: shërbimet psiko-sociale, ligjore si dhe ofrimin e mundësive për riintegrim, mundësitë e punësimit, mundësitë për gjenerimin e të ardhurave etj. Prej disa vitesh SHGPS punon me të rinjtë duke i orientuar ata drejt botës së punës nëpërmjet këshillimit drejt punësimit  dhe kurseve profesionale që ofrohen në bashkëpunim me partnerët.
 Fokus i punës së shoqatës kanë qënë dhe janë çështjet e grave, paqes dhe sigurisë dhe vendosjen e këtyre çeshtjeve në agjendën e autoriteteve qeveritare. Gjatë tre viteve të fundit shoqata  loboi fuqishëm në hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit mbi Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1325 mbi Gratë, Paqen e Sigurinë, i cili u miratua në shtator 2018 nga qeveria shqiptare nr vendimi524, dt 11/09/2018) me titull PËR MIRATIMIN E PLANIT TË VEPRIMIT PËR ZBATIMIN E REZOLUTËS 1325 TË KËSHILLIT TË SIGURIMIT TË KOMBEVE TË BASHKUARA, "MBI GRUAN, PAQEN DHE SIGURINË", 2018-2020.
Koalicioni "Gratë, Paqja e Siguria në Shqipëri", i  përbërë nga 32 organizata lokale, u krijua nga Shoqata Gratë Paqe e Siguri dhe konsiderohet si një nga arritjet më të mëdha të bashkëpunimit të shoqërive civile shqiptare për çeshtjet e sigurisë.