Qendra "Tirana Art" në kuadër të projektit "Vota Jote Vlen po aq sa punët e shtëpisë" vazhdoi proçesin e ndërgjegjëgjisimit mbi rëndësinë e përfshirjes së grave dhe vajzave në proçeset e votimeve në qytetin e Durrësit. Shoqata “Gender, Paqe dhe Siguri” dha kontributin e saj në këtë projekt. Shoqata “Gender, Paqe e Siguri” duke punuar në vijimësi për të drejtat e vajzave dhe grave, ka lobuar për përfshirjen e tyre në nivele vendimmarëse. Në zgjedhjet parlamentare të 25 Prillit 2021 Shoqata mbështet gratë e vajzat kandidate për deputete. Ne besojmë se puna dhe përkushtimi i grave deputete, nuk ngelet thjesht në nivelin e respektimit të kuotave gjinore, por angazhimi i tyre është thelbësor për zhvillimin e demokracisë dhe mbështetjen e politikave për sigurinë e grave e të vajzave. Nga statistika e fundit të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017 numri i grave që kanë votuar ne Qarkun Durres ka qënë vetëm 18%.

Ndaj shoqata jonë bën thirrjen të ushtroni të drejtën e votës duke votuar gratë e vajzat:

▶youtube.com/watch?v=impQ-VHmtoQ

……

 

 

CAMPAIGN FOR THE INVOLVEMENT OF WOMEN IN POLITICS

The "Tirana Art" Center within the project "Your Vote is Worth as Much as Housework" continued the awareness process on the importance of involving women and girls in the voting process in the city of Durres. The “Gender, Peace and Security” Association gave its contribution to this project.

The Association "Gender, Peace and Security", working continuously for the rights of girls and women, has lobbied for their inclusion in decision-making levels. In the parliamentary elections of April 25, 2021, the Association supports women and girl candidates for MPs. We believe that the work and commitment of women MPs does not remain simply at the level of respect for gender quotas, but their commitment is essential for the development of democracy and support for policies for the security of women and girls. According to the latest statistics of the 2017 parliamentary elections, the number of women who have voted in the Durres Region has been only 18%.

Therefore, our association calls for you to exercise your right to vote by voting for women and girls:

▶youtube.com/watch?v=impQ-VHmtoQ