Shoqata “Gender, Paqe e Siguri” zhvilloi takimin e rradhës ndërgjegjësues mbi dhunën në familje dhe atë me bazë gjinore.  Ky takim u zhvillua në ambientet e Qëndra e Formimit Profesional Durrës.  Pjesëmarrëset në takim ishin gra e vajza të cilat ndjekin kurset pranë kësaj qendre si dhe stafi i qendrës.  Një fokus të veçantë gjatë dikutimeve mori rëndësia e shkollimit dhe aftësimit profesional të grave dhe vajzave si një mjet shumë i vlefshëm për pavarësinë dhe fuqizimin e tyre.

Ky aktivitet u realizua nga Shoqata “Gender, Paqe e Siguri” në kuadër të projektit “Adresimi i dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore në Bashkinë Durrës dhe Njësinë Administrative Ishëm”.

 

 

The Association "Gender, Peace and Security" held its next awareness event on domestic violence and gender-based violence.This meeting took place in the premises of the Regional Directorate for the provision of public professional training, Durrës. The participants in the meeting were women and girls who attend courses in this center. A special focus during the discussions was the importance of education and professional training of women and girls as a very valuable tool for their independence and empowerment.

This activity was organised by Association "Gender, Peace and Security" in the frame of the project "Addressing domestic violence and gender-based violence in Durrës Municipality and Ishëm Administrative Unit.